Meir eigedomsskatt frå kraftverk, men minimal verknad for Vestsida/Vigdøla

(Oppdatert 9.10.)

Regjeringa har gjort framlegg om ei endring i skattlegginga av kraftverka som vil gje Luster kommune om lag 8,9 mill kr i auka inntekter frå 2013. Endringa vil likevel ha minimalt å seie for dei kommunale inntektene frå Vestside- og Vigdøla-utbyggingane. Continue reading «Meir eigedomsskatt frå kraftverk, men minimal verknad for Vestsida/Vigdøla»

Nei til utbygging av Røykjadøla og Tverradøla (Sogn Avis 4.10.)

Fire krundøler hadde dette innlegget på prent i Sogn Avis 4. oktober (pdf-versjon med bilete):

Nei til utbygging av Røykjadøla og Tverradøla

Statkraft har søkt om konsesjon for å overføre åtte elvar på vestsida av Jostedalen til magasinet i Tunsbergdalen. To av desse elvane er Røykjadøla og Tverradøla i Krundalen, som vil bli tekne med bekkeinntak på ca kote 520-540 midt oppe i dalsida.

I 2009 skreiv 71 personar med tilknyting til Krundalen under mot planane, mellom anna 42 av 47 fastbuande. Motstanden er like fast i dag, og me oppmodar Luster kommune, NVE og regjeringa om å seie nei til konsesjonssøknaden.

Continue reading «Nei til utbygging av Røykjadøla og Tverradøla (Sogn Avis 4.10.)»

- Ikkje ta siste rest av elva vår (Sogn Avis 31.8.)

Sogn Avis hadde eit stort oppslag om motstanden mot bygginga av Vigdøla kraftverk 31. august. Les: - Ikkje ta siste rest av elva vår.

Nok kraftutbygging i Jostedalen no (Sogn Avis 31.8.)

Aksjonsnemnda hadde følgjande innlegg på prent i Sogn Avis 31. august. (Sjå avisoppslaget her.)

Nok kraftutbygging i Jostedalen no

Statkraft har søkt om konsesjon for å byggje ut åtte uregulerte elvar på vestsida av Jostedalen og nedre del Vigdøla. Det bør ikkje Statkraft få lov til. Continue reading «Nok kraftutbygging i Jostedalen no (Sogn Avis 31.8.)»

Kan bli kritisk for sjøauren

«Jostedøla står etter vår meining på kanten av stupet. Elva er så spesiell at ei temperatursenking som i dei aller fleste vassdrag hadde vore heilt uproblematisk, her kan få store uheldige konsekvensar. Me meiner at den omsøkte utbygginga derfor ikkje kan gjennomførast.»

Dette skriv Luster jakt og fiskelag og Norges Jeger og Fiskerforbund Sogn og Fjordane i høyringsfråsegna si. Dei er ikkje nådige mot fagrapporten om fisk som Statkraft fekk laga i konsekvensutgreiinga. Les den grundige høyringsfråsegna.

Sogn Villaksråd er òg svært uroa for konsekvensen for fisken, sjå NRK Sogn og Fjordane 17.8.

Høyringsfristen utsett – høyringsfråsegner

Høyringsfristen til NVE på konsesjonssøknadene for Vestsideutbygginga og Vigdøla kraftverk gjekk ut 15. august. Aksjonsnemnda, Jostedal bygdelag og fleire av reiselivsføretaka i Jostedalen har bede om at fristen vert utsett. NVE svara positivt på dette 16.8.: «Nve har forståelse for dette og venter høringsinnspill innen 15.10.11

Me har no lagt ut høyringsfråsegnene frå 2009, sjå Høyringsfråsegner Vestsida og Høyringsfråsegner Vigdøla.

Grunneigar-erstatningane

Aksjonsnemnda har fanga opp at det er ein del uvisse kring erstatningane til grunneigarane i samband med Statkraft-prosjekta. Nokre eventyrlege rykte om erstatningssummane er òg i omlaup.  Grunneigarane sjølve og deira rådgjevarar og advokatar finn nok ut av dette, og dette er ikkje noko aksjonsnemnda vil leggje seg oppi. Me har likevel laga ei side under «Fakta og argument» med noko grunnleggjande informasjon om spørsmålet, sjå Kva tener grunneigarane?

Bekkeinntaka – bilete og kart

Visualisering av bekkeinntaka nedanfor Sperlestølen. Vassdøla til venstre og Liadøla til høgre. Planlagd minstevannføring er ikkje vist. (Kjelde: Statkraft, konsesjonssøknaden, s. 121)

Visualisering av bekkeinntaka nedanfor Sperlestølen. (Kjelde: Statkraft)

Me har no laga eigne sider for alle dei åtte vestsideelvane med bilete og kart der inntaka er markerte, sjå undersidene til Turrlagde elvelaup. Så langt er det meste henta frå konsesjonssøknaden og fagrapportane. Biletmaterialet er lite og skrøpeleg i lys av dei store konsekvensane og at søknaden og rapportane utgjer mange hundre sider. Berre to bilete har visualiseringar av korleis bekkeinntaka vil sjå ut i terrenget (Vassdøla/Liadøla og Bakkedøla).

Me oppmodar difor alle som har gode bilete av elvane om å sende dei til oss eller leggje dei ut på nettet sjølv. Det er interessant både korleis elvane ser ut på avstand frå ulike vinklar nede i bygda (vegen), på avstand frå dei sentrale turmåla på austsida og på nært hald nede i gardsområda og langs turstiane. Om nokon vil lage visualieringar av bekkeinntaka og elvelaupa etter utbygginga, er det òg nyttig (inntak på kote 520).

Fakta- og argumentsamling under arbeid

Ein ny seksjon på nettstaden er lagt ut dei siste dagane: «Fakta og argument«. Ein god del er publisert, og meir kjem. Her finn du både ein del grunnleggjande fakta kring utbygginga, informasjon om dei uheldige sidene ved utbyggingplanane og argument mot utbygginga.

Saknar du argument FOR utbygginga, finn du rikeleg av dei i konsesjonssøknadene som me uansett tilrår å lese.

Kom gjerne med tilbakemeldingar av alle slag!

Aksjonsgrunnlaget

På aksjonsmøtet 2. juni vart aksjonsgrunnlaget frå 2009 drøfta, og no har nemnda revidert det. Du finn aksjonsgrunnlaget her.

Og dei som ikkje fekk med seg Sogn avis sitt oppslag 11. juni om folkemøtet til NVE 8. juni, kan lese det her.