Aksjonsgrunnlag

[Sjå òg Fakta og argument]

Nei til Statkraft sine utbyggingsplanar for vestsideelvane og Vigdøla

Statkraft vil byggje ut åtte urørte elvar på vestsida av Jostedalen og nedre del av Vigdøla. Me seier nei til desse planane fordi:

• Dei komande generasjonane bør få høve til å oppleve urørt natur og frittrennande elvar nær busetnaden i bygda. Den samla belastninga på Jostedalen er alt svært stor. Vassdraga i Jostedalen er hardt utbygde og bør sparast mot fleire større inngrep. Jostedal kraftverk på austsida har ført til inngrep i heile området frå Styggevatnet til Vigdalen, og attåt Styggevassdammen ligg det heile 22 bekkeinntak på strekninga. Leirdøla kraftverk på vestsida har både det store Tunsbergdalsmagasinet og to bekkeinntak. Vert planane til Statkraft gjennomførte, vil elva frå Nigardsbreen vere den einaste urørte på den 20 km lange strekninga med busetnad i bygda.

• Mange av elvane ligg i turområde som er mykje brukt. Dette er ein stor ressurs både for fastbuande, reiselivet og framtidig tilflytting. Vestsideelvane ligg i beltet mellom busetnaden og Jostedalsbreen nasjonalpark. For friluftslivet og folket i bygda er det særs viktig å ha eit slikt samanhengande turområde frå dalbotnen til breplatået der naturen og dei tradisjonelle stølsområda har unngått nyare større inngrep. Turområde med inngrep har bygda nok av. Vert elvane borte, må dei erstattast av hegningar. Det vil òg gjere området mindre attraktivt til turbruk både sommar og vinter.

• Reiselivet i Jostedalen har vore i ei rivande utvikling dei siste tiåra, og alt tyder på at dette vil halde fram med aukande etterspurnad etter urørt natur nær bygda. Utbyggingsplanane står i direkte motstrid til dei framtidige interessene til reiselivet. Turområde med store inngrep (som anleggsvegar) har Jostedalen nok av.

• Flaumsikringseffektane av vestsideutbygginga vil vere så minimale at dei ikkje forsvarar dei store inngrepa som utbygginga fører med seg.

• Trass i at den øvre delen alt er utbygd, er Vigdøla framleis ei flott og frisk elv gjennom gardsområda i Vigdalen og gjelet ned til samløpet med Jostedøla. Fossestryka ned mot dalbotnen er av dei karakteristiske i Jostedalen. Vatnet som no er att i Vigdøla, må få renne fritt.

• Vestside-utbygginga vil føre til at Jostedøla vil få kaldare vatn, noko som vil få negative konsekvensar for livet i elva og elvefisket. Etter den førre utbygginga gjekk temperaturen ned og er no på den kritiske grensa for sjøauren. Marginane er no små, og ytterlegare temperaturfall kan få store negative konsekvensar for fiskebestanden og elvefisket.

• Dei to store kraftverka i Jostedalen produserer alt over 1,3 TWh i året. Jostedalen har gjort sitt når det gjeld å forsyne storsamfunnet med energi.

Revidert av aksjonsnemnda  juni 2011.

19 Responses to “Aksjonsgrunnlag”


Leave a Reply