Vigdøla-utbygginga – status

Statkraft søkte i 2011 om konsesjon til å byggje Vigdøla kraftverk. Kraftverket skal utnytte vatnet under ca 1200 m.o.h. som ikkje alt går i Jostedal kraftverk. Det nye kraftverket vil ha inntak på ca 605 m.o.h. (Skitnamyrtjønni) og produsere 48 GWh/år.

Sidan dette er «storkraft» (over 40 GWh/år), er det regjeringa som avgjer konsesjonssøknaden. NVE si tilråding til Olje- og energidepartementet er venta over sommaren. NVE heldt si synfaring 15. august i fjor.

For fakta og argument om Vigdøla-utbygginga, sjå:

Både Fylkesmannen, Luster kommune og Vigdal grendelag har gått mot utbygginga. Naturvernforbundet har nyleg peika ut Vigdøla som ei av tolv kraftutbyggingar i Noreg det er særleg viktig å unngå (sjå nettside og brosjyre).

0 Responses to “Vigdøla-utbygginga – status”


  • No Comments

Leave a Reply