Vestsideutbygginga skrinlagd

Statkraft trekkjer konsesjonssøknaden om overføring av vestsideelvane og heving av Tunsbergdalsdammen. Det går fram av ei pressemelding selskapet sende ut i dag.

Konsesjonssøknaden ligg i NVE, som har varsla sluttsynfaring 14. august. Det var venta at NVE ville gje si tilråding til Olje- og energidepartementet i løpet av året.

Statkraft presiserer at konsesjonssøknaden om bygging av Vigdøla kraftverk står ved lag. NVE si varsla synfaring av Vigdøla 15. august må ein såleis rekne med at går som planlagd.

Me er glade for at Statkraft sjølv set ein sluttstrek for vestsideutbygginga, men vil framleis arbeide for at Vigdøla kraftverk ikkje får konsesjon.

Statkraft grunngjev skrinlegginga slik:

Høye anleggskostnader kombinert med forventet høye fall- og grunnerstatninger har svekket lønnsomheten i prosjektet og Statkraft velger derfor å trekke konsesjonssøknaden.

Statkraft har heile vegen lagt vekt på at det er ei marginal lønsemd i prosjektet og har sjølv sagt at det var grøne sertifikat-ordninga som berga prosjektet frå skrinlegging for eit par år sidan.

Ein kan likevel undre seg noko over at «forventet høye fall- og grunneieerstatninger har svekket lønnsomheten i prosjektet». Erstatningsnivået etter gjeldande rettspraksis burde ikkje kome som ei overrasking på selskapet. Dei grunneigarane som ynskte ei utbygging og har tinga med Statkraft om erstatningar, bør såleis ikkje kjenne noko ansvar for skrinlegginga.

1 Response to “Vestsideutbygginga skrinlagd”


Leave a Reply