Fylkesmannen og fylkeskommunen har sagt sitt

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane rår til at det ikkje vert gjeve konsesjon i dei to høyringsfråsegnene om Vestsida og Vigdøla (daterte 31.10.). Sjå også oppslag i Sogn Avis. Fylkesmannen har mellom anna lagt vekt på den totale belastninga av tidlegare kraftutbyggingar.

I Sogn og Fjordane fylkeskommune skulle fylkesutvalet (fylket sitt formannskap) vedta høyringsfråsegnene i møtet 9.11. Fylkesrådmannen hadde rådd til å seie ja til konsesjon for Vigdøla og vestsideelvane minus dei to elvane i Krundalen. Fleirtalet i fylkesutvalet (mot røystene til Venstre og Krf) sa ja til utbygging av alle elvane. Sogn Avis har etter møtet sett søkjeljoset på fylkeskommunen si dobbeltrolle som forvaltningsorgan og stor økonomisk interessent. Sjå vedtak/saksutgreiingar om Vestsida og Vigdøla, og medieoppslaga om saka.

Me reknar med at dette var dei siste høyringsfråsegnene i denne runden. Statkraft har no høve til å kome med merknader til høyringsfråsegnene til NVE. Alle høyringsfråsegner er samla her.

3 Responses to “Fylkesmannen og fylkeskommunen har sagt sitt”


Leave a Reply