Kommunestyret sa nei til utbygging

Kommunestyret har sagt nei til utbygging av vestsida/Vigdøla. Vedtaket lyder slik (korrigert 19/10):

Luster kommunestyre syner til rådmannen si saksutgreiing med tilhøyrande vurderingar og vil gje uttrykk for at Luster kommune og Jostedal har hatt stor nytte av tidlegare kraftutbyggingar. Ut frå ei samla vurdering finn kommunestyret likevel at det ikkje er samsvar mellom dei inngrep og konsekvensar utbygging vil gje, og dei vilkår kommunen er stilt i utsikt. Kommunestyret rår difor til at Statkraft Energi AS ikkje får konsesjon for dei omsøkte utbyggingane utan at det vert stilt strenge konsesjonskrav og Luster kommune får tydeleg vederlag for å avstå ytterlegare naturressursar til storsamfunnet.

Vedtaket vart gjort med 16 mot 13 røyster. Mindretalet røysta for eit framlegg som sa ja til konsesjon både for vestsideelvane og Vigdøla med ein del konsesjonskrav.

Dei to frå Venstre, den eine frå SV, fem frå Sp, dei tre frå Frp og fem frå Ap røysta for framlegget.

Framlegget som sa ja og ikkje vart vedteke, fekk støtte av dei to frå Høgre, fem frå Ap, to frå Sp og fire frå Krf.

Sa nei til utbygging (Sogn Avis)
Sa nei til utbyggingsplanar (NRK Sogn og Fjordane)

10 Responses to “Kommunestyret sa nei til utbygging”


Leave a Reply